Proiectul Twinning încheiat cu succes la Comisia Națională a Pieței Financiare

Recent a avut loc Conferința de încheiere a Proiectului Uniunii Europene Twinning implementat în decurs de doi ani la Comisia Națională a Pieței Financiare cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF ) din Polonia.

După cum avea să constate în cuvântul său de salut Dl. Valeriu Chițan, Președintele CNPF, Proiectul întitulat ,,Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și suprcom comisavegherii prudențiale”, a constituit… „o premieră în istoria Instituției noastre de cooperare bilaterală între două autorități de profil, experiența partenerului în persoana Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia fiind una remarcantă, călăuzitoare și aplicabilă prin transpunere în practica moldovenească”.

Domnia sa a mai opinat: „De la bun început doresc să cuantific că startul acestui Proiect de înfrățire instituțională are la origine agenda Guvernului RM aferentă cooperării cu UE la capitolul ,,instrumente de consolidare instituțională”, acesta fiind într-un fel ghidat de Reprezentanța UE la Chișinău. Această reușită, în opinia noastră, în relațiile RM – UE, care sper cu tărie că la fel este împărtășită și de oficialii UE, îmi oferă fericitul prilej pentru a exprima gratitudine Excelenței Sale dlui Ambasador Tapiola și mult stimatei Doamne Yakovleva.Președintele Chițan a subliniat că … „împărtășind preocupările participanților pieței în vederea maximizării profitului, implicit, sporirii rentabilității capitalului investit, CNPF, în același timp sesizează prompt că modul de gestionare a unor societăți – unul precar – creează portofolii de active riscante. Respectiv, Regulatorul și-a formulat, în acest sens, drept chintesență a Proiectului de asistență în cauză, valorificarea instrumentelor de supraveghere bazate pe risc.

În această ordine de idei, CNPF și-a propus și a realizat cu suportul partenerilor polonezi transpunerea în practică a experiențelor privind elaborarea sistemului de indicatori de alertare rapidă pentru participanții pieței financiare nebancare, inclusiv metodologia de evaluare și monitorizare a acestora; elaborarea și implementarea stress-testelor pentru identificarea și gestionarea riscurilor; preluarea practicilor privind depistarea de fraude, abuzuri și manipulări pe piață; implementarea și punerea în aplicare a Planurilor de urgență de către participanții profesioniști la piața nebancară în cazul survenirii unor riscuri sistemice; elaborarea și implementarea Matricei riscurilor per participant si per segment al pieței”.

Astfel, în rezultatul schimbului de experiență practică, la moment personalul CNPF dispune de abilități relevante în elaborarea ghidurilor practice și punerea în aplicare a mecanismelor necesare prevenirii și combaterii fenomenelor abuzive și manipulărilor pieței, în elaborarea instrumentelor de supraveghere din oficiu și pe teren ai operatorilor pieței, inclusiv standarde minime pentru sistemul de avertizare timpurie, planuri de intervenție în situații de risc, planuri de remediere financiară etc. care, în consecință, vor contribui la îmbunătățirea transparenței, situației financiare și guvernanței corporative a entităților.

Totodată, CNPF a consolidat capacităţile instuţionale în materie de tehnologii informaţionale, în special, în colectarea informaţiilor raportate de la entitățile pieţei”, a menţionat preşedintele autorităţii de reglementare a pieţei financiare. „În final, vreau să exprim încrederea că reformele inițiate în cadrul acestui Proiect vor avea neapărat continuitate. Contăm mult, în acest sens, pe sprijinul partenerilor de dezvoltare în materializarea eforturilor noastre pentru eficientizarea cadrului de funcționare a pieței, așezării CNPF pe principii și baze solide, în centrul atenției având protecția consumatorilor de servicii financiare. Prin urmare, dorim să susținem că misiunea noastră de construcție instituțională este în continuă efervescență, suntem hotărâți ca la finalul acestui proces Regulatorul să întrunească toate așteptările pentru care a fost înființat: creșterea încrederii piețelor, a siguranței investițiilor și dezvoltarea economică a R.Moldova. Identificarea și folosirea sinergiilor celor trei piețe în vederea consolidării acestora reprezintă obiectivul crucial pentru foaia de parcurs a CNPF pe termen mediu și de durată” a încheiat Dl. Valeriu Chițan.
Șeful Delegației UE în Republica Moldova, Ambasadorul Pirkka Tapiola în debutul alocuțiunii sale a spus următoarele: „Vă adresez, Dle Chițan, sincere felicitări cu prilejul desemnării Dvs. în funcția de Președinte al CNPF, dorindu-vă succese pe acest tărâm întru consolidarea sectorului financiar nebancar din Moldova”. Ambasadorul Tapiola a remarcat, că practic concomitent, în țara noastră au finalizat două proiecte Twinning- implementate la Banca Națională a Moldovei și la CNPF, ambele încheindu-se cu succes, ceea ce demonstrează interesul sporit, devotamentul și ambiția ambelor instituții în vederea materializării dificilelor, dureroaselor chiar, reforme din sectorul financiar-bancar.

Domnul Tapiola a subliniat că: „UE și pe viitor va acorda asistență la nivel macrofinanciar Republicii Moldova, apreciind prin prisma standardelor europene mersul implementării reformelor în toate domeniile”. Dl.Pirkka Tapiola a constatat: „Moldovenii sunt niște norocoși, deoarece le-a fost oferită șansa să preia din experiența avansată și cele mai bune practici ale Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia, care aderând în 2004 la Uniunea Europeană, a devenit o veritabilă istorie de succes prin rezultatele atestate în toate domeniile. Doresc să felicit echipele CNPF și KNF cu ocazia finalizării proiectului, dorind tuturor mari succese în viitor”.

Prezent la eveniment, Vicepreședintele Parlamentului Iurie Leancă a notat că Legislativul a acordat în permanenţă o atenţie sporită dezvoltării şi funcţionării sectorului financiar bancar şi organelor lui de supraveghere.”Parlamentul Republicii Moldova a oferit CNPF tot sprijinul necesar pentru implementarea reuşită a proiectului. Ţinând cont de perioada dificilă de acum doi ani prin care trecea sistemul bancar din Moldova, la fel ca şi cel nebancar, astăzi pot sa afirm că Proiectul Twining şi-a atins obiectivele. Cu această ocazie vreau să felicit atât angajaţii CNPF, cât şi partenerii”,-a zis Dl.Leancă. Și a continuat: „În decurs de doi ani relațiile dintre experții KNF și CNPF au evoluat de la unele pur profesioniste la cele profund prietenești, care necesită o firească continuitate. Îmi exprim speranța că această experiență va contribui la preluarea nu doar la nivel de instituție, ci de țară, a „spiritului polonez” ce a condus la atingerea unor realizări remarcabile în economie și în sectorul financiar-bancar, la care râvnește țara noastră.” În final Dl.Leancă a adresat cuvinte de mulțumire oficialilor europeni pentru încrederea acordată, oferind posibilitatea de a implementa proiectul Twinning la Comisia Națională a Pieței Financiare, partenerilor Autorității de Supraveghere Financiară (KNF ) din Polonia și specialiștilor de la CNPF, datorită cărora proiectul a devenit realitate.

Dna Joanna Boico, prim Consilier al Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova, a declarat că e mândră că…„ Polonia a contribuit la implementarea Proiectului Twinning la CNPF, și vreau să mulțumesc conducerea Comisiei Naționale a Pieței Financiare în persoana Dlor Valeriu Chițan, Iurie Filip și Veronica Cuhal pentru cooperarea fructuoasă cu partenerii de la KNF, ce a condus la finalizarea cu brio a Proiectului”. Dna Boico și-a exprimat certitudinea că colaborarea moldo-poloneză va continua și că țara sa este și în continuare disponibilă pentru a sprijini Republica Moldova în aspirațiile sale europene.

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Vladimir Munteanu, adresând felicitări tuturor cu prilejul încheierii Proiectului, a constatat că-i sunt cunoscute sentimentele reprezentanților CNPF, deoarece acum o lună și BNM a finalizat un atare Proiect Twinning al Uniunii Europene, astfel că datorită acestui fapt ambele entități și-au consolidat esențial capacitățile instituționale și organizaționale. În opinia Domniei sale…„sistemul financiar este o componentă importantă a economiei unui stat, iar consolidarea şi dezvoltarea capacităţii acestuia este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă a întregii economii. Astăzi sectorul financiar nebancar a devenit o forță concurențială, iar instrumentele oferite de proiectele în cauză plasează atât CNPF, cât și BNM într-o nouă dimensiune a sistemului financiar și anume cea a segmentului reglementării, a analizei macroprudențiale și a celei de evaluare a riscurilor de sistem”.

Făcând bilanțurile Proiectului Twinning Dl. Damian Iaworski, lider de proiect, Director de departament al KNF, și-a exprimat mulțumirea pentru faptul că partenerii din Moldova și Polonia, manifestând responsabilitate și perseverență, au contribuit în comun la finalizarea cu succes a Proiectului în cauză. Pe parcursul implementării Proiectului au fost convenite diverse modalități de realizare a activităților, accentul fiind pus pe transferul de know-how, pe experiență, pe lecții bazate pe bunele practici și pe acquis-ul UE privind supravegherea pieței financiare nebancare. Recomandările relevante, liniile directoare, rapoartele de revizuire și documentele de lucru au fost elaborate și prezentate CNPF pentru a fi utilizate în scop de supraveghere.

Pe parcursul celor doi ani de implementare a Proiectului Twinning au fost dezbătute patru componente: consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF, piața de capital și organismele de plasament colective în valori mobiliare (OPCVM), companiile de asigurări, asociațiile de economii și împrumut și fondurile de pensii. În total, componentelor în cauză le-au fost dedicate 61 de activități, la elucidarea subiectelor abordate fiind antrenați mai bine de 80 de experți, veniți de la KNF la Chișinău în misiuni pe termen scurt. De asemenea, au fost organizate 5 vizite de lucru ale specialiștilor CNPF la Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, ele fiind dedicate aspectelor practice aferente supravegherii piețelor financiare nebancare, mai cu seamă, supravegherea bazată pe riscuri a participanților pieței de capital și organismelor de plasament colectiv, supravegherea bazată pe riscuri a companiilor de asigurări, practicilor de supraveghere a asociațiilor de economii și împrumut și a fondurilor de pensii.

Relevantă a fost luarea de cuvânt a Vicepreședintelui CNPF Dna Nina Dosca, care s-a referit la rezultatele Proiectului Twinning și perspectivele pentru Comisia Națională a Pieței Financiare și piața financiară nebancară. Domnia sa a constatat că…„ la capitolul realizărilor pot fi plasate expertiza actelor legislative și normative în vigoare privind corespunderea cu normele eurocomunitare și identificarea necesităților de modificare și completare a cadrului existent, evaluarea gradului de conformitate a cadrului legislativ și normativ actual la standardele UE, evaluarea/revizuirea procedurilor de supraveghere a participanților pieței și prezentarea recomandărilor de rigoare, prezentarea ghidurilor, metodologiilor și documentelor necesare pentru implementarea cadrului de supraveghere a participanților pieței, organizarea meselor rotunde, seminarelor și atelierelor de lucru, a vizitelor de studiu și elaborarea modelelor și recomandărilor privind dezvoltarea capacităților de comunicare cu publicul și mediatizare a activității CNPF”.

Sub aspect statistic tabloul bilanțurilor Proiectului Twinning se prezintă în felul următor: 1 lege nouă elaborată și 6 legi revizuite, 9 acte normative noi elaborate și 25 acte normative revizuite, elaborate ghiduri și manuale privind inspecțiile on-site și off-site, privind proceduri de audit intern, privind evaluarea activelor companiilor, protecția consumatorului și educație financiară. În concluzie Dna Dosca a menționat că pentru viitor…„CNPF își propune implementarea recomandărilor propuse în scopul obținerii unui cadru legal regulator aliniat la standardele europene, care ar permite o protecţie adecvată a consumatorilor de servicii şi activităţi de investiţii pe de o parte și libertatea de a presta servicii pe de altă parte, elaborarea unei noi legislații în domeniul asigurărilor în conformitate cu Directiva UE Solvabilitate II și cele mai bune practici internaționale, aprobarea noii legi privind Fondul de garantare în asigurări pentru a asigura implementarea Directivei UE privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru daune produse de autovehicule, implementarea unei scheme de garantare a depunerilor de economii ale membrilor AEÎ, inclusiv introducerea elementelor de stabilizare financiară și administrare specială, introducerea instrumentelor avansate de supraveghere bazate pe risc prin modificarea cadrului legal, cât și aplicarea reglementărilor și politicilor interne, precum și alte acțiuni ce țin de activitatea tuturor componentelor pieței financiare nebancare, chezășie fiind abilitățile mai bune de elaborare a actelor legislative și normative, practica privind inspecțiile pe teren și analiza din oficiu, dezvoltarea și consolidarea capacităților în domeniul TI și cele vizând comunicarea cu publicul și educația financiară, toate obținute grație Proiectului Twinning, pentru care fapt suntem recunoscători partenerilor polonezi și oficialilor UE care au susținut și stimulat transpunerea în fapt a agendei Proiectului Twinning la CNPF.Sursa: Comisia Națională a Pieței Financiare

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.