Interviu: Raisa Andronic despre sectorul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat un set de Regulamente pe piața de capital care vizează sectorul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare. Pe marginea acestui subiect – interviul acordat de Raisa Andronic, director-adjunct al Direcției generale plasamente colective și microfinanțare.

Dna Andronic, care a fost mobilul ce a determinat elaborarea și aprobarea acestor documente?

– Reglementările în cauză au fost elaborate și aprobate în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”, care în Capitolul V „în valori mobiliare” stabilește norme generale privind principiile și mecanismele de funcționare, instituţiile implicate şi politicile investiţionale care şi-au demonstrat eficienţa în practica internaţională, şi care propun stabilirea unui ansamblu de condiţii bine delimitate privind modalitatea de investire a mijloacelor băneşti atrase de la populaţie prin intermediul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).

În acest sens, sunt prevăzute condiţii pentru constituirea OPCVM care plasează şi răscumpără în mod continuu titlurile de participare, posibilitatea extinsă de diversificare a investiţiilor, cerinţe privind capitalul, cumulate cu obligaţii privind asigurarea transparenţei activităţii desfăşurate, siguranţa activelor, prin respectarea principiului de diversificare a portofoliului de active, gestionate în mod prudenţial, obligaţia de a forma un fond de garantare a plasamentelor în scopul asigurării procedurii de răscumpărare, etc. Entităţile reglementate de acest capitol sunt OPCVM, societăţile de administrare fiduciară a investiţiilor şi depozitarii.

Regulamentele vizate vin în completarea și detalierea normelor expuse în Legea privind piața de capital. Astfel, Regulamentul privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, urmăreștescopul stabilirii unor reguli şi proceduri cu privire la avizarea constituirii OPCVM care, conform Legii privind piața de capital poate fi înfiinţat prin act constitutiv sub formă de companie investiţională sau pe bază de contract de societate civilă sub formă de fond de investiţii, şi în cazul modificării condiţiilor care au stat la baza avizului prealabil emis de CNPF, precum și stabilirea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale societății de administrare fiduciară a investițiilor (SAFI), companiei investiționale și depozitarului, în vederea asigurării unei protecţii adecvate a intereselor investitorilor. Legislația comunitară prevede că SAFI trebuie să angajeze personal care să dețină aptitudinile, cunoștințele și experiența necesară îndeplinirii responsabilităților atribuite, să acționeze în mod onest, echitabil, cu competență, prudență și diligență în interesul OPCVM. Conducătorii SAFI, companiei investiționale și depozitarului trebuie să aibă o bună reputație și suficientă experiență pentru tipul de activități desfășurate și, în acest scop, identitatea conducătorilor și a oricărei persoane care le succedă în funcții trebuie notificată de îndată autorităților competente.

Totodată, Regulamentul conţine prevederi ce stabilesc lista exhaustivă a documentelor care se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare în vederea obținerii avizului prealabil la constituirea OPCVM, prevederi ce țin de protecția drepturilor investitorilor, precum: modul de înştiinţare a deţinătorilor de unităţi de fond despre înlocuirea SAFI şi conţinutul notificării adresate deţinătorilor de unităţi de fond la înlocuirea SAFI, prevederi privind transferul activelor OPCVM și înlocuirea depozitarului.

Un alt act normativ ce ține de același subiect este Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare care stabileşte cerinţele faţă de emiterea, vînzarea către public şi răscumpărarea unităţilor de fond a fondurilor de investiţii şi acţiunilor companiilor investiţionale, înregistrarea la Comisia Națională a ofertei publice continue de titluri de participare (acţiuni sau de unităţi de fond).

Astfel, informaţiile cu privire la caracteristicile esenţiale ale OPCVM incluse în prospectul ofertei piublice de titluri de participare urmează a fi expuse astfel încît investitorii să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile OPCVM şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză. În acest sens, în anexe la Regulament este stabilit conținutul minim al prospectului, prospectului simplificat și informațiilor-cheie destinate investitorilor, care se pun obligatoriu la dispoziția publicului înainte de subscriere. Regulamentul stabilește procedura de înregistrare a ofertei publice de titluri de participare la CNPF, inclusiv actele necesare ce urmează a fi depuse în vederea înregistrării ofertei publice de titluri de participare, sau a modificărilor în datele despre ofertă după înregistrarea prospectului ofertei publice, în cazul producerii evenimentelor ce pot afecta efectuarea ofertei în perioada subscrierii. În acest sens, OPCVM sînt obligate să actualizeze anual prospectele cu toate modificările care apar, care sînt disponibile publicului în modul stabilit de legislație și actele de constituire/regulile fondului.

Un compartiment important din regulamentul menționat este destinat procedurii de emitere și anulare a titlurilor de participare, ca rezultat al ofertei publice continue, inclusiv metode de stabilire a prețului de plasare și de răscumpărare a titlurilor de participare. Astfel, o persoană devine investitor după achitarea contravalorii titlurilor de participare, suma plății fiind convertită în unități de fond sau acțiuni potrivit prețului de plasare, calculat în funcție de momentul depunerii cererii de subscriere la valoarea activului net unitar, certificată de depozitar. Totodată, în cadrul procedurilor de emitere și răscumpărare trebuie asigurat un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice în timpul procesării electronice a datelor şi integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor înregistrate, astfel, regulamentul stabilește măsurile de siguranță întreprinse de către societatea de administrare fiduciară a investițiilor și depozitar în cadrul operațiunilor de emisiune și răscumpărare.

Încă două acte normative (Regulamentul privind regelmentările prudențiale față de activitatea SAFI și Regulamentul privind transparența și publicitatea OPCVM și SAFI) aprobate de Comisia Națională a Pieței Financiare se referă la cerințele de reglementare și supraveghere a societăților de administrare fiduciară a investițiilor. Modelul de reglementare bazat pe norme prescriptive aplicat anterior participanților profesioniști pe piața de capital, este depăşit şi contravine Directivelor UE, care aplică o reglementare bazată pe principii. Totodată, aplicarea unui model de reglementare diferit de modelul stabilit prin Directivele UE limitează posibilitatea apariţiei investitorilor instituționali din statele membre ale UE şi alte state avansate.

În contextul acestor abordări, Legea privind piața de capital a stabilit condiţiile generale de funcţionare aplicabile societăţilor de investiţii care reflectă modelul de reglementare bazat pe principii şi aplicarea unei supravegheri prudenţiale de către Comisia Naţională. Astfel, Regulamentul privind reglementările prudențiale față de activitatea societății de administrare fiduciară a investițiilor, impune societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor elaborarea şi aplicarea unui set de politici şi proceduri interne în scopul asigurării protecției intereselor deținătorilor de titluri de participare, și care se referă la organizarea internă a activităţii, evaluarea conformităţii, auditul intern, managementul eficient al riscurilor, gestionarea conflictelor de interese, norme de conduită. De asemenea, Regulamentul privind transparența și publicitatea OPCVM și SAFI stabilește cerinţe față de dezvăluirea informației referitoare la activitatea și performanța OPCVM către public și, în vederea verificării plenitudinii și corectitudinii informației prezentate către Comisia Națională.

În condițiile cînd Republica Moldova a pășit pe făgașul integrării europene,  semnînd Acordul de asociere cu UE, presupunem că pentru elaborarea Regulamentelor în cauză a fost iminentă studierea și ghidarea de legislația comunitară.

Fără îndoială. Atît Legea privind piața de capital cît și actele normative de completare vin să elimine deficienţele prezentei legislaţii în domeniu, ținînd cont de legislația și experiența Uniunii Europene, obiectivul fiind cel de optimizare a cadrului de reglementare şi supraveghere a entităţilor implicate. Astfel, la elaborarea regulamentelor prenotate s-a ţinut cont în primul rînd de prevederile Directivei 2009/65/CE din 13.07.2009 a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), și de alte acte europene adiționale, precum: Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare,Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile-cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decît hîrtia, sau prin intermediul unui site, precum și practica europeană în domeniu.

Transpunerea Directivelor UE este una din premisele care va permite evoluţia pieţei de capital din Republica Moldova şi compatibilitatea modelului de reglementare naţional cu modelele de reglementare din statele- membre ale UE.

Atunci cînd se elaborează noile acte normative, se impune consultarea și expertizarea lor în diferite instituții statale.

Bineînțeles. În conformitate cu prevederile Legii „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, proiectele nominalizate au fost consultate cu autorităţile publice competente și instituțiile interesate: Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Asociația Băncilor din Moldova, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Camera Înregistrării de Stat, membrii Consiliului de experţi pe lîngă CNPF.

Totodată, în scopul verificării compatibilităţii actelor normative vizate cu legislaţia comunitară au fost întocmite tabelele de concordanță la directivele europene care au a fost remise Centrului de Armonizare a Legislației pentru examinare și expertiză, fiind emise declaraţiile respective de compatibilitate.

             Sursa: Serviciul comunicare și relații cu publicul al CNPF


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.