Ce presupune administrarea specială a unei bănci şi ce rol are un administrator special

Administrarea specială reprezintă un regim de administrare instituit de Banca Naţională a Moldovei (BNM) pentru o anumită perioadă în privința unei bănci, care prevede realizarea unui complex de măsuri administrative, financiare, juridice, organizatorice în scop de stabilire a condițiilor optime pentru conservarea valorii activelor, eliminarea deficiențelor în administrarea băncii și a patrimoniului ei, încasarea creanțelor, stabilirea posibilităților de remediere a situației financiare, inclusiv de restructurare, sau de lichidare a băncii.

În mod normal, BNM instituie administrarea specială asupra unei bănci în cazul în care:

 • instituirea măsurii de supraveghere specială nu a dat rezultate;
 • cuantumul capitalului băncii este mai mic deсât cuantumul capitalului reglementat stabilit în actele normative ale Băncii Naționale ori coeficientul suficienței capitalului este mai mic cu cel puțin 1/3 față de coeficientul stabilit în actele normative respective;
 • coeficientul lichidității băncii este mai mic cu cel puțin 1/4 față de coeficientul stabilit în actele normative ale BNM;
 • banca nu respectă sau nu este capabilă să respecte măsurile de remediere impuse de BNM;
 • banca împiedică sistematic exercitarea atribuției de supraveghere bancară prin tăinuirea conturilor, activelor, registrelor, rapoartelor, documentelor şi a informațiilor sau prin refuzul neîntemeiat de prezentare a acestora angajaților împuterniciți ai Băncii Naționale;
 • organele de conducere ale băncii nu sunt capabile să asigure activitatea băncii în conformitate cu legislaţia, în special în legătură cu conflictele ce dezorganizează activitatea băncii, cu arestul, suspendarea din funcție a administratorilor în cadrul unei cauze penale sau cu condamnarea acestora pentru infracțiunea comisă;
 • aceasta se solicită de bancă în baza hotărârii consiliului sau Adunării generale a acționarilor băncii.

Administrarea specială poate fi instituită pe un termen de 12 luni, având primul termen standard de 9 luni şi posibilitatea de a prelungi încă cu 3 luni în caz de necesitate.

Administrarea specială se exercită de către un administrator special care este o persoana fizică numită de BNM şi care îndeplinește următoarele criterii:

 • nu are antecedente penale;
 • în ultimii 5 ani până la numirea în funcţie nu a fost trasă la răspundere civilă pentru acte juridice fictive sau simulate, acte afectate de eroare, încheiate prin dol, violență, în urma unei înțelegeri dolosive sau pentru încălcarea obligațiilor fiduciare;
 • nu este învinuit într-o cauză penală sau pârât într-un proces civil;
 • şi-a onorat obligațiile de plată a datoriei sau de achitare a dobânzii către o bancă.

Din momentul numirii sale, administratorul special preia administrarea şi controlul asupra băncii şi are acces nelimitat la activele, încăperile, registrele, documentele şi informaţiile băncii, iar pe perioada administrării speciale, drepturile şi obligaţiile acţionarilor, consiliului, organului executiv şi ale administratorilor băncii se suspendă şi se exercită de către acesta. Împuternicirile Adunării generale a acționarilor băncii se limitează la hotărâri care nu vin în contradicție cu scopurile instituirii administrării speciale şi nu pot împiedica exercitarea atribuţiilor şi drepturilor administratorului special.

In exercitarea atribuţiilor şi drepturilor sale, administratorul special este responsabil doar faţă de Banca Naţională, care are împuternicirea să dea dispoziţii obligatorii şi recomandări în legătură cu activitatea acestuia.

Administratorul special are atribuţii depline de a conduce, gestiona şi controla banca, inclusiv:

 • de a analiza, evalua activitatea şi situaţia financiară a băncii;
 • de a determina cel mai eficient şi rapid mod de lichidare a circumstanţelor legate de cuantumul capitalului băncii, coeficientul lichidităţii, respectarea măsurilor de remediere impuse de BNM, asigurea activităţii băncii în conformitate cu legislaţia, de reducere a pierderilor băncii şi de minimizare a riscurilor pentru interesele deponenţilor şi ale altor creditori;
 • de a participa la elaborarea, organizarea şi realizarea măsurilor de remediere a situaţiei băncii şi a controla realizarea lor;
 • de a exercita controlul asupra dispunerii de patrimoniul băncii;
 • de a lua măsuri privind colectarea datoriilor faţă de bancă şi recuperarea bunurilor ei aflate în posesiunea terţilor, a intenta acţiuni in instanţele de judecată în numele şi în interesele băncii;
 • de a prezinta BNM-ului informaţii, explicaţii şi rapoarte.

Pe lângă aceste atribuţii administratorul special are dreptul:

 • să angajeze specialişti, experţi, consultanţi profesionişti;
 • să convoace şi să conducă adunarea generală a acţionarilor băncii, să abroge sau să suspende deciziile organelor de conducere;
 • să concedieze sau să transfere în alte funcţii membrii organelor executive şi salariaţii băncii, să revizuiască obligaţiile lor funcţionale, să schimbe mărimea remuneraţiei muncii, cu respectarea legislaţiei muncii;
 • să numească reprezentanţii săi în subdiviziunile separate ale băncii, in organele executive ale persoanelor juridice care se află in posesiunea majoritară a băncii;
 • să suspende plata dividendelor şi alte forme de distribuire a capitalului băncii;
 • să stabilească creditorii băncii, valoarea şi temeinicia creanţelor acestora, să ceară creditorilor să confirme creanţele lor;
 • să negocieze obligaţiile şi creanţele băncii in vederea stabilirii unei noi scadenţe a acestora, reducerii, novaţiei, preluării, remiterii datoriilor;
 • să suspende atragerea de depozite şi/sau acordarea de credite, să dispună alte restricţii privind activitatea băncii;
 • să rezilieze contractele, să refuze executarea obligaţiilor;
 • să efectueze măsuri de remediere a situaţiei financiare, inclusiv restructurarea băncii (majorarea, reducerea capitalului, vânzarea activelor, predarea obligaţiilor şi a activelor), reorganizarea sau vânzarea băncii;
 • să prezinte BNM-ului concluzii şi recomandări referitoare la bancă, inclusiv privind instituirea moratoriului, prelungirea termenului/încetarea administrării speciale, retragerea licenţei;

În termen de cel mult 2 luni de la numire, administratorul special prezintă la Banca Naţională un raport în scris cu privire la situaţia financiară şi la perspectivele băncii, iar acest raport  conţine:

 • măsurile intreprinse de la instituirea administrării speciale şi efectele acestora;
 • evaluarea perspectivelor de realizare, a costurilor şi beneficiilor aproximative ale posibilităţilor de remediere a situaţiei financiare, inclusiv de restructurare, reorganizare sau vinzare a băncii, ori, după caz, ale lichidării băncii, inclusiv o determinare a valorii estimative a activelor ce ar putea fi valorificate in caz de lichidare a băncii;
 • recomandările privind măsurile de lichidare a circumstanţelor ce au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale.

La rândul său, BNM în termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, poate să prelungească perioada administrării speciale şi să aprobe recomandările înaintate de administrator sau să retragă licenţa băncii, dacă ajunge la concluzia despre imposibilitatea lichidării circumstanţelor ce au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale.

BNM mereu urmăreşte prioritar, obiectivul de menţinere a stabilităţii financiare şi protecţia intereselor deponenţilor, luând în considerare alegerea celei mai puţin costisitoare variante în deciziile sale.

Autor: Dionisie ComerzanJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.